Transparència

Dades identificatives

Fundació Brafa

NIF: G60676079

Inscrita al Registre d’Entitats amb el nº 858

Email de contacte

brafa@brafa.org

Web

www.brafa.org

Telèfon de contacte

(+34) 933 590 116

Adreça

Artesania, 75

08402 Barcelona

Activitats, finalitats i missió de l’entitat

  • Brafa té com a finalitat contribuir a difondre en la societat i principalment entre la joventut els valors de l’esport. Entenem que l’activitat esportiva ha d’ajudar a desenvolupar tant les qualitats físiques com les humanes dels joves esportistes. Per aquest motiu, procurem atendre de manera individualitzada a cadascun dels alumnes.

  • En Brafa també organitzem lligues de futbol sala i futbol 7, lloguer d’instal·lacions i partits de futbol sala, futbol 7 i futbol per a majors de 30 anys. Els diners que generen aquestes activitats serveix per a becar a alumnes de l’escola esportiva.

  • També procurem difondre els valors de l’esport en la societat. Per això impulsem el portal d’internet www.sportmagister.com i elaborem vídeos educatius en www.noseashooligan.com

  • Tenim una visió: l’esport si està ben orientat és una eina ideal per a transmetre valors.

  • Tenim una missió: ajudar els joves a créixer en valors mitjançant l’esport i promoure en la societat el paper educatiu de l’esport.

  • Els nostres valors són el respecte, la companyonia, l’esforç, la generositat, l’alegria i la sinceritat.

  • Creiem que l’esport és un mitjà per a educar i ajudar a les persones, especialment als joves. Per això organitzem activitats esportives per a joves d’entre 4 i 20 anys.

  • També impulsem iniciatives per a promoure que l’esport sigui una eina d’educació i transmissió de valors, mitjançant diverses campanyes de vídeos i materials educatius a favor dels valors de l’esport.

Composició dels òrgans de govern i de l’equip directiu. Estructura directiva i de govern i organitzativa.

L’òrgan de govern és col·legiat, i recau en el Patronat de la fundació. Els seus membres són:

PATRONAT:

President
Frederic Giner y Sarobé

Vicepresident
Vicente Joaquin Font Pascual

Secretaria
Mónica García Solanas

Vocal
Joan Miquel Carmona Pou

Vocal
Alejandro Llevat Felius

Vocal
Rafael Puigarnau Torelló

Vocal
José Maria Torrens Ferrer

EQUIP DIRECTIU:

Director
Ignasi Taló Valls

El patronat nomena el director, que no és patró, i és qui desenvolupa la gestió executiva de l’entitat seguint les seves indicacions i assistint a les reunions del patronat. Té contracte laboral.

El director es recolza en professionals contractats per a dur a terme la gestió de l’entitat, amb reunions setmanals per àrees: departament tècnic esportiu, departament pedagògic i familiar, departament administració, manteniment i recursos humans.

Memòria d’activitats

Consulta les normes de convivència i transparència de Brafa, així com la normativa d’actuació en cas d’incidències amb menors.

Estats financers i memòria econòmica

Estatuts

Consulta aquí els Estatuts de la Fundació Brafa.